Regulamin

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego ibagination.com i ibagination.pl jest Anna Bednarz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Craft Story Anna Bednarz, adres siedziby i miejsce wykonywania działalności:  Sułów 191, 32-020 Wieliczka, zarejestrowaną w CEIDG pod numerami NIP: 6572503509; REGON: 523754990.

Kontakt ze Sprzedawcą:

 • tel.:  + 48 609 80 70 11
 • e-mail: ibagination@craftstory.pl
 • adres: Craft Story Anna Bednarz, Sułów 191, 32-020 Wieliczka

§ 1. DEFINICJE

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w którym zamówienie jest realizowane i kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres. Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ibagination.com i ibagination.pl umożliwiający  w szczególności składanie Zamówień na dostępne Towary.

Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu, obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.  Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna Towarów przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest wcześniejsze zapoznanie  z niniejszym Regulaminem.

Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia muszą zostać spełnione minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

Klienta obowiązuje zakaz działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 3. ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 8:00 – 16:00.

Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia metodę i cenę dostawy, metodę płatności za Zamówienie, dane kontaktowe, dane do rachunku i wysyłki. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę” i/lub przycisku rozpoczynającego proces płatności.

Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. główne cechy świadczenia i łączna cena Zamówienia.

W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” i/lub przycisku rozpoczynającego proces płatności istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego.

Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do 2 dni roboczych od złożenia i opłacenia zamówienia poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub mailowy) kontakt ze Sprzedawcą.

Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany.

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz dołączana jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający treść Umowy.

Czas realizacji zamówienia wynosi:

 • w przypadku Towarów na zamówienie – do 14 dni roboczych
 • w przypadku Towarów gotowych – do 2 dni roboczych

i może ulec zmianie w zależności od ilości zamówień.

Zamówienie zawierające oba rodzaje Towarów (gotowe i na zamówienie) zostanie zrealizowane łącznie w terminie realizacji Towarów na zmówienie.

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty (płatność z góry).

§ 4. CENY I OGRANICZENIA PŁATNOŚCI

Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi.

Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:

 • Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy 

Craft Story Anna Bednarz

Sułów 191, 32-020 Wieliczka

Nr konta:

05 1140 2004 0000 3502 8312 4210

(mBank)

 • Przelew elektroniczny PayPal
 • Przelew elektroniczny Przelewy24
 • BLIK

§ 5. WYSYŁKA

Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia.

Formy dostawy, koszt i czas dostarczenia przesyłki:

 • Paczkomaty InPost
 • Kurier InPost
 • Kurier DPD

Koszt i czas dostarczenia przesyłki wynika z oferty przewoźników.

Darmowa dostawa obowiązuje przy zamówieniach powyżej 350 zł.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą wydania przesyłki.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W tym celu należy poinformować Sklep na adres e-mail: ibagination@craftstory.com

Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności wynikające z umowy, od której Klient odstępuje . O ile to możliwe zwrot płatności odbywa się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji lub innych, uzgodnionych z Klientem.

Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia od dnia odstąpienia od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy odstąpienia od umowy (w tym przyjęcia zwrotu Towaru i zwrotu kosztów) w przypadku:

 • Towarów uszkodzonych lub noszących ślady użytkowania
 • Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta, w tym za pomocą kreatorów i innych narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Sprzedawcę

§ 7. REKLAMACJA

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

Reklamacje należy składać na adres Craft Story Anna Bednarz, Sułów 191, 32-020 Wieliczka lub adres e-mail: ibagination@craftstory.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar może być dostarczony wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon) i zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz reklamacji).  Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną lub telefonicznie na podany przez Klienta numer kontaktowy. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).  Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Bednarz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Craft Story Anna Bednarz, adres siedziby i miejsce wykonywania działalności:  Sułów 191, 32-020 Wieliczka.

Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji przepisów prawa
 • realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie
 • działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę.

Zgody mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej: ibagination@craftstory.pl lub miejscowy Sprzedawcy: Craft Story Anna Bednarz, Sułów 191, 32-020 Wieliczka

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych za zgodą Klienta.

Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (przewoźnikowi i firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.

Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu i  występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ 9. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie

Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych i mogą mieć określony termin ważności.

Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie. Z akcji promocyjnych mogą być wykluczone niektóre produkty. Kupony rabatowe mogą ale nie muszą być powiązane z minimalną wartością zakupu.

Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu gotówki za kupon rabatowy, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony. Zwrot zostaje wydany w postaci kuponu rabatowego.

Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU

Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.

Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem regulaminu w życie. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenie oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

W razie sporu ze Sprzedawcą, Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Sprzedawcy, w zależności od woli Konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli spór dotyczy wady Towaru, należy mieć na uwadze, iż skorzystanie z pomocy sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego u Sprzedawcy. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01 stycznia 2023 r.

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/